یادداشت

اسلام تأکید بسیاری بر کار گروهی در سبک زندگی اسلامی دارد

موضوع: 
یادداشت
روان شناسی اسلامی
سبک زندگی
مصاحبه
تاریخ گفتگو: 
مهر 1395

خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اسلام در جامعه اسلامی اهمیت زیادی به خرد جمعی و کار گروهی داده است و فردگرایی را مقدم بر اجتماع قرار نداده است، گفت: البته این موضوع به این معنا نیست که اسلام به خاطر‌ جمع حق یک انسان را ضایع کند.