نشست«بررسی ميزان آشنايي شهروندان تهرانی با احكام روزه و علل روزه خواري» برگزار می شود

محل سخنرانی: 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تاریخ سخنرانی: 
1393/06/15

دسته بندی