سخنرانی با عنوان کارآمدی دین در دنیای مدرن

محل سخنرانی: 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ سخنرانی: 
1394/09/03

دسته بندی