رويكرد مفسرمحور در فهم قرآن با فلسفه نزول وحی ناسازگار است

تاریخ گفتگو: 
جمعه, 14 بهمن, 1390

دسته بندی