تأویل و تفسیر ناظر بر روش شناختی فهم قرآن هستند/ تفاوت هرمنوتیک با تفسیر

تاریخ گفتگو: 
جمعه, 26 مهر, 1392

دسته بندی