تأویل و تفسیر ناظر بر روش شناختی فهم قرآن هستند/ تفاوت هرمنوتیک با تفسیر

تاریخ گفتگو: 
دوشنبه, 26 مهر, 1395

دسته بندی