تأكيد بر اجتناب از ظن در قرآن؛ عامل نفی زيربنای هرمنوتيك فلسفی

تاریخ گفتگو: 
يكشنبه, 16 بهمن, 1390

دسته بندی