اكثريت علمای اسلام تفسير قرآن را منحصر در افرادی خاص نمی‌دانند

تاریخ گفتگو: 
دوشنبه, 10 بهمن, 1390

دسته بندی